Dátum a čas

Dnes je utorok, 21.5.2024, 9:39:37

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 21. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 11 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.95m/s
tlak1013hPa
vlhkosť62%
zrážky0.5mm

Tiesňové linky

l

Obsah

Knižnica

1

Obecná knižnica v Záhradnom je zriadená pri Obecnom úrade v Záhradnom. Svoje služby poskytuje obyvateľom obce, prípadne aj záujemcom z okolia. V knižnici pracujú dve pracovníčky na dohodu. Knižničný fond obsahuje vyše 7000 knižničných jednotiek. Tvoria ho knihy z oblasti detskej krásnej literatúry, detskej náučnej literatúry, beletrie a náučnej literatúry pre dospelých: spoločensko-vednej, prírodovednej, technickej, hospodárskej, telovýchovno-športovej a inej. Knižnica priebežne dopĺňa a obnovuje knižný fond. Knižnica zapožičiava aj periodiká: Slovenku, Praktickú Slovenku (nový názov pre časopis Dorka), Národnú osvetu, Líniu a Burdu. Za zapožičanie Burdy knižnica vyberá poplatok 0,50 eura. Ročne sa tu vypožičia cez 2500 kníh a cez 600 periodík. Knižnica mala v roku 2008 registrovaných 153 používateľov, z toho deti do 15 rokov bolo 94.

Náplň práce :
 • zabezpečuje úlohy súvisiace so správou knižnice, nákupom a evidenciou kníh,
 • plní funkciu verejnej knižnice pre obyvateľov obce a okolia,
 • bezplatne poskytuje základné knižnično-informačné služby: výpožičky knižničných dokumentov, ústne faktografické a bibliografické informácie,
 • kolektívnym záujemcom o kultúrno-vzdelávacie aktivity umožňuje návštevu knižnice aj mimo výpožičných hodín a organizuje pre ne požadovaný program (pre deti MŠ, ŠKD ap.)
Výpožičné hodiny:

Utorok: 15.00 -17.00 hod.

Piatok: 15.30 -18.00 hod.

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK:

Knižničný poriadok, ktorého súčasťou je aj výpožičný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice s jej používateľmi v súlade s platným znením Občianskeho zákonníka (Zákon FZ ČSFR č. 47/1992 Zb.), a Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Zákona FZ ČSFR č. 247/1990 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (Autorský zákon) v platnom znení.

Obecná knižnica v Záhradnom plní funkciu verejnej, univerzálnej knižnice. V rámci svojho poslania a zamerania poskytuje knižnično-informačné služby hlavne pre občanov obce Záhradné.

1. FOND KNIŽNICE

Knižnično-informačný fond knižnice tvoria:

Primárny fond

Tlačené dokumenty:

 • knihy a brožúry
 • periodiká: noviny a časopisy
 • regionálne tlače a dokumenty

Sekundárny fond

 • systém katalógov a kartoték (na klasických i elektronických médiách),
 • bibliografie,
 • databázy informácií.

Zariadenie knižnice a knižničné fondy sú majetkom obce Záhradné.. Každý používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

2. SLUŽBY KNIŽNICE

Výpožičné:

 • absenčné výpožičné služby ( požičiavanie primárnych knižničných dokumentov) mimo knižnicu,
 • prezenčné výpožičné služby (sprístupňovanie dokumentov len v priestoroch knižnice),
 • rezervovanie dokumentov,
 • požičiavanie súborov dokumentov pre kolektívnych používateľov.

Bibliograficko-informačné a konzultačné:

 • poskytovanie jednorazových bibliografických i faktografických informácií na požiadanie (ústne),
 • vyhľadávanie informácií vo vlastných elektronických katalógoch a databázach.
 • Knižnica je povinná všetky poskytované služby evidovať.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ČITATEĽOV

Používateľom knižnice sa môže stať:

 • každý občan Slovenskej republiky, bez ohľadu na bydlisko,
 • cudzí štátny príslušník, ktorý má povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt,
 • inštitúcie a organizácie prostredníctvom povereného zástupcu ako kolektívny člen knižnice.

Členstvo v knižnici vzniká zaregistrovaním a vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky sa používateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia knižničného poriadku.

Členstvo v knižnici zaniká:

 • odhlásením čitateľa,
 • hrubým porušením knižničného poriadku (pod hrubým porušením knižničného poriadku sa rozumie hlavne nedodržiavanie KaVP, poškodzovanie knižničných dokumentov, krádež knižničných dokumentov, nevhodné správanie sa /obťažovanie pracovníkov, príp. návštevníkov knižnice/, hygienické a zdravotné dôvody). Tým čitateľ nie je zbavený povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu. Pri hrubom porušení knižničného poriadku, odmietnutí uhradiť škody a pod. vyhradzuje si knižnica právo uplatniť zákonné prostriedky cestou súdu a oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi, škole i rodičom.

Pri zániku členstva sa zaplatené poplatky nevracajú

1. Čitateľský preukaz je neprenosný doklad, ktorý platí len pre jedného konkrétneho používateľa. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok.

2. Čitateľský preukaz oprávňuje čitateľa využívať poskytované knižnično-informačné služby.

3. Členstvo sa obnovuje na začiatku každého kalendárneho roka.

4. Za vydanie čitateľského preukazu a obnovu členstva v novom kalendárnom roku knižnica nevyberá členský poplatok.

5. Čitateľský preukaz vystavuje knižnica občanom SR po vyplnení prihlášky a po predložení občianskeho preukazu. Cudzím štátnym príslušníkom po predložení pasu alebo povolenia k pobytu.

6. Deťom do 15 rokov vystaví knižnica čitateľský preukaz na základe súhlasu rodiča, príp. zákonného zástupcu.

7. Zástupcom kolektívnych členov vystaví knižnica čitateľský preukaz po predložení prihlášky podpísanej štatutárnym zástupcom alebo písomne povereným zástupcom kolektívu a pečiatkou. Nositeľom práv a povinností je organizácia.

8. Bez čitateľského preukazu čitateľ nemá nárok na poskytovanie služieb knižnice.

9. Stratu čitateľského preukazu je potrebné knižnici oznámiť pri najbližšej návšteve. Vydanie nového preukazu sa považuje za obnovenie členstva a knižnica vyberá poplatok 0,50 eura.

10. Každú zmenu osobných údajov je individuálny i kolektívny čitateľ povinný ohlásiť.

11. Pri nesplnení povinností uvedených v bodoch 9. a 10. je používateľ povinný nahradiť náklady, ktoré knižnici vzniknú zisťovaním týchto údajov.

Čitateľ a používateľ sa zaväzuje zachovávať knižničný a výpožičný poriadok, pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa kontrolným opatreniam za účelom ochrany majetku knižnice.

Pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice sa môžu podávať ústne alebo písomne na OcÚ v Záhradnom. Na písomné otázky a sťažnosti používateľa, ktorý udá svoju adresu, odpovie knižnica do 30 dní. Týmto ustanovením nie sú dotknuté príslušné právne predpisy týkajúce sa vybavovania sťažností.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KNIŽNICE

Knižnično - informačné služby sa poskytujú čitateľom po predložení čitateľského preukazu.

Povinnosťou každého používateľa je chrániť fondy knižnice a jej zariadenie pred poškodením. Za poškodenie majetku obce sa považuje aj vystrihovanie, vytrhávanie častí kníh, periodik, mechanické poškodzovanie dokumentov, písanie poznámok a pod. Za každé dokázateľné poškodenie obecného majetku bude knižnica čitateľa brať na zodpovednosť.

Pri vstupe do knižnice sú návštevníci povinní:

 • odložiť tašky na určené miesto,
 • zachovať ticho a brať ohľad na ostatných používateľov.

Knižnica poskytuje čitateľovi žiadané dokumenty spravidla na počkanie.

V súlade s poslaním a zabezpečovaním potrebnej ochrany knižničných fondov a v súlade so zákonmi o autorských právach, môže knižnica obmedziť absenčné požičiavanie (mimo knižnice) niektorých druhov a častí fondov, napr. dokumenty potrebné pre každodennú prevádzku knižnice (encyklopédie, jazykové slovníky a pod.), regionálne dokumenty.

Čitateľovi postihnutému nákazlivou chorobou aj žijúcemu v byte, kde sa nákazlivá choroba vyskytuje, sa v inkubačnej dobe knižničné jednotky nevydávajú. Čitateľ je povinný knižnici chorobu hlásiť a zabezpečiť dezinfekciu vypožičaných dokumentov, čo preukáže potvrdením OHES. Evidencia knižničných jednotiek čitateľovi sa vedie v jeho čitateľskom preukaze a v evidenčnom liste, ktorý ostáva v knižnici. Vrátenie knižných jednotiek knižnica potvrdí používateľovi v jeho čitateľskom preukaze. Výpožičná lehota pre jednotlivé druhy knižničných dokumentov je stanovená takto:

Absenčné vypožičiavanie kníh a periodík (mimo knižnicu, domov): jeden mesiac.

Prekročenie výpožičnej lehoty podlieha poplatkom za omeškanie. V odôvodnených prípadoch knižnica môže stanoviť aj dlhšiu alebo kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požadovať bezodkladné vrátenie dokumentu pred uplynutím stanovenej výpožičnej lehoty. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie čitateľa predĺžiť len v tom prípade, ak o požičanie príslušného dokumentu nežiada iný používateľ. Ak používateľ nevráti požičané dokumenty v stanovenej lehote, ani nepožiada o predĺženie, knižnica ho upomenie písomne. Za prekročenie výpožičnej lehoty je čitateľ povinný zaplatiť.

5. UPOMÍNANIE ČITATEĽOV

Prvá upomienka (po 3 mesiacoch od zapožičania): 0,50 eura.

Druhá upomienka ( po 4 mesiacoch): 1 euro.

Tretia upomienka (po 6 mesiacoch): 3 eurá

Ak čitateľ nereaguje ani na tretiu upomienku, vymáhanie kníh môže byť realizované aj súdnou cestou.

 • za čitateľa do 16 rokov zodpovedá rodič alebo jeho zákonný zástupca,
 • po bezvýslednom upomínaní bude knižnica vymáhať vrátenie vypožičaných dokumentov súdnou cestou,
 • čitateľ je povinný knižnici uhradiť náklady, ktoré vznikli upomínaním a vymáhaním nevrátených knižničných dokumentov,
 • v prípade dlhodobejšieho uzavretia knižnice, sa toto obdobie do výpožičnej lehoty nezaratúva, čím sa táto predlžuje,
 • čitateľ za vypožičanú knižničnú jednotku preberá majetkovo,
 • právnu zodpovednosť,
 • čitateľ je povinný vrátiť vypožičaný knižničný dokument v takom stave, v akom ho prevzal,
 • pred vypožičaním si ho má prezrieť a všetky poškodenia ihneď ohlásiť, v opačnom prípade nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia ktoré je povinný uhradiť. čitateľ nesmie vypožičaný dokument požičiavať iným osobám.

Na požičiavanie knižničných dokumentov z knižničného fondu platia ustanovenia platného Občianskeho zákonníka o Zmluve o výpožičke (§ 659-662).

Výpožičný poriadok je v knižnici vyvesený na viditeľnom mieste a každý čitateľ je povinný vo vlastnom záujme sa s ním oboznámiť.

6. STRATA KNIŽNIČNÉHO DOKUMENTU

V prípade straty knižničného dokumentu z beletrie a z detskej krásnej literatúry používateľ je povinný zabezpečiť ten istý titul alebo kópiu toho istého titulu, prípadne iný titul z toho istého žánru.

V prípade straty knižničného dokumentu z náučnej literatúry je používateľ povinný stratený dokument nahradiť kúpou alebo kópiou toho istého titulu. V prípade, že daný titul nemôže zabezpečiť, môže knihovník požadovať finančnú náhradu až do výšky 5 násobku ceny zakúpeného dokumentu.

V prípade nereagovania na zasielanie upomienok sa bude voči čitateľovi postupovať v zmysle zákona SNR č. 372/90 Zb. § 50 ods. 1.

Na stiahnutie:

    Štatút obecnej knižnice v Záhradnom (687.76 kB)