Dátum a čas

Dnes je piatok, 19.4.2024, 14:58:57

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 19. 4. 2024
slabý dážď 9 °C 0 °C
slabý dážď, mierny južný vietor
vietorJ, 4.32m/s
tlak1012hPa
vlhkosť40%
zrážky1.31mm

Tiesňové linky

l

Navigácia

Obsah

Miestne dane a poplatky

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, miestny poplatok za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady.

Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady ..........................................................................v eurách /m2

1. v zastavanej časti obce                                     1,00 % zo základu dane                0,0136

2. mimo zastavanej časti obce                              0,5 % zo základu dane                  0,001135

b/ trvalé trávne porasty                                        1,00 % zo základu dane                0,0004

c/ záhrady                                                             1,00 % zo základu dane                0,0132

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  1,00 % zo základu dane

e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske   1,00 % zo základu dane

využívané vodné plochy

f/ zastavané plochy a nádvoria                              1,25 % zo základu dane               0,0132

g/ stavebné pozemky                                             1,00 % zo základu dane               0,1327

h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov    0,50 % zo základu dane               0,0066

Daň zo stavieb: (v eurách/m2)

a/ stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby ................... 0,10 eura,

b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na

skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné

hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej

pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu ......................................................... 0,10 eura,

c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu..... 0,20 eura,

d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov ................................................... 0,30 eura,

e/ priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem

stavieb na skladovanie a administratívu ......................................................................................... 0,70 eura,

f/ stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu... 1,00 euro

g/ ostatné stavby ...................................................................................................................................... 0,70 eura

Sadzba dane sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,04 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie.

Daň z bytov

Ročná sadzba dane z bytov je :

0,10 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu

0,20 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru

Daň za psa

Sadzba dane je 12 eur za jedného psa a kalendárny rok.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,50 euro za každý aj začatý mosobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Sadzba dane za ambulantný predaj je 4 eura.

Daň za predajné automaty

Sadzba dane je 120 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok do 10 druhov predávaného sortimentu. 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Sadzba dane je 90 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za zber, odvoz a lividáciu komunálneho odpadu v roku 2024:

- domácnosti: 23,00 €/osoba/rok

- podnikatelia: 50,00 €/rok

Poplatok za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

 - paušál 21€/osoba/rok

Kopírovacie práce

Cena za kopírovacie práce : a/ jednostranná kópia A4...... 0,20 eura

b/ obojstranná kópia A4.................................................................0,30 eura

Oznam v miestnom rozhlase

Poplatok za oznam v miestnom rozhlase:

a/ v pracovný deň 10 eur

b/ v deň prac. voľna 12 eur

Zapožičanie miešačky, prenosného lešenia

Poplatok za zapožičanie miešačky veľkej: 20,00€/deň

Poplatok za zapožičanie miešačky malej: 20,00€/deň

Poplatok za zapožičanie prenosného lešenia: 20,00€/deň

Prenájom priestorov MKS

1/ Cena za prenájom priestorov MKS a cena za režijné náklady sa vyberá od fyzických a právnických osôb.

2/ Cena za prenájom priestorov MKS od fyzických a právnických osôb z mimo územia obce sa násobí koeficientom 2,00.

3/ Cena za prenájom priestorov MKS pri usporiadaní:

- rodinných udalostí : 35 eur

- svadobného stretnutia / pohostenia / : 60 eur

- kompletnej svadobnej hostiny : 200 eur

- tanečnej zábavy, diskotéky, plesu : 200 eur /DHZ, ŠK, ZŠ - 1x za rok 0,- eur /

- pohrebného posedenia / kar / : 30 eur

- propagácii tovaru, odpredaj tovaru : 35 eur/hod.    

- schôdze miestnych organizácií 0,- eur (35 eur-mimo organizácií pôsobiacich v obci Záhradné)

4/ Režijné náklady :

- spotrebovaná elektrická energia podľa odpočtu z elektromerov vynásobená platnou sadzbou,

- spotrebovaný zemný plyn podľa odpočtu z plynomera vynásobený platnou sadzbou ,

- vyčistenie obrusov

- úhrada poškodených vecí 

Prenájom stolov, stoličiek, a iné z MKS

- stôl malý  - 2€/ks

- stôl veľký  - 3€/ks

- stolička - 2€/ks

. pivné súpravy - 5€/sada

- použitie návlekov na stoličky - 0,50€/ks

DOPRAVNÁ SLUŽBA - MULTICAR

Dopravná služba: 0,70€/km

Hodinová sadzba: 10,00€/hod.

POPLATOK ZA PREDAJ 1 KUKA NÁDOBY 120L

1/na separovaný zber-papier, plast, sklo - podľa nákupu obce Záhradné

2/na domový odpad v čiernej farbe - podľa nákupu obce Záhradné