Dátum a čas

Dnes je utorok, 21.5.2024, 8:57:55

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 21. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 11 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.91m/s
tlak1013hPa
vlhkosť58%
zrážky1.07mm

Tiesňové linky

l

Navigácia

Obsah

Ako vybaviť - OcÚ

Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín

Doklad: Občiansky preukaz

Poplatok:

  • osvedčenie podpisu 2,00 €

  • osvedčenie 1 strany fotokópie listiny 2,00 €

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č. dverí 41

Vybavuje: Dana Vavrencová

Predpis: Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách

 

Čestné vyhlásenie

Doklad: Občiansky preukaz

Poplatok: 0,50 €

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č. dverí 37

Vybavuje: Ľudmila Bujnovská

Predpis: Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách

 

Plná moc

Doklad: Občiansky preukaz

Poplatok: 0,50 €

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č. dverí 37

Vybavuje: Ľudmila Bujnovská

Predpis: Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách

 

Prihlásenie k trvalému resp. prechodnému pobytu

Doklady: Občiansky preukaz, u mladších detí rodný list, u ženatého - vydatej sobášny list a doklad o oprávnení užívať byt-dom, resp. Písomné vyhlásenie vlastníka na vydanie potvrdenia o pobyte

Poplatok: Bez poplatku

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č.dverí 37

Vybavuje: Ľudmila Bujnovská

Predpis: Zákon o hlásení pobytu č. 146/1982 Z.z Posledné znenie zákona o poplatkoch

 

Potvrdenie o pobyte, účasti na pohrebe

Doklady: Občiansky preukaz

Poplatok: Bez poplatku

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č. dverí 37

Vybavuje: Ľudmila Bujnovská

Predpis: Zákon č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Ročný alebo trojročný rybársky lístok

Doklady: Občiansky preukaz, resp. Rodný list u osôb mladších ako 15 rokov, doklad Slovenského rybárskeho zväzu

Poplatok: Detský do 15 rokov - bez poplatku,

ročný - 6,50 €, trojročný - 16,50 € , mesačný - 3 €, týždenný 1,50 €

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č. dverí 37

Vybavuje: Ľudmila Bujnovská

Predpis: Posledné znenie zákona o správnych poplatkoch

 

Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla na stavbu

Doklady: Pre stavbu postavenú pred rokom 1976: geometrický plán, doklad o vlastníctve pozemku, žiadosť;

po kolaudácii: naviac kolaudačné rozhodnutie

Poplatok: Žiadny

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č. dverí 37

Vybavuje: Ľudmila Bujnovská

Predpis: Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a vyhláška č. 31/2003 Z. z.

 

Hlasovací lístok pre voliča

Doklady: Občiansky preukaz

Poplatok: Žiadny

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č. dverí 37

Vybavuje: Ľudmila Bujnovská

Predpis: Zákon o voľbách do NR SR, zákon o spôsobe vykonania referenda č. 158/1994

 

Ohlásenie drobnej stavby

Doklady: doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb, stavebné riešenie stavby, jednoduchý technický opis stavby, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností.

Poplatok:

Správny poplatok podľa položky 60a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pre:

1. právnickú osobu ....................... 30 eur

2. fyzickú osobu ............................. 10 eur

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č. dverí 37

Vybavuje: starosta obce, Ľudmila Bujnovská

Predpis: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, §55, ods. 2, písmeno b/ a §139 b

Na stiahnutie:

 

 

Ohlásenie stavebných úprav

Doklady: doklad o vlastníctve alebo čestné vyhlásenie, súhlas všetkých spoluvlastníkov pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby, písomná dohoda s vlastníkom stavby ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca.

Poplatok:

Správny poplatok podľa položky 60a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pre:

1. právnickú osobu ....................... 30 eur

2. fyzickú osobu ............................. 10 eur

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č. dverí 37

Vybavuje: starosta obce, Ľudmila Bujnovská

Predpis: Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, §55, §57

Na stiahnutie:

 

 

Žiadosť o zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie

Prílohy k žiadosti: 1x situácia, 4x plán dopravného značenia, harmonogram prác, prehlásenie žiadateľa, že je materiálovo a technicky zabezpečený práce vykonať v uvedenom termíne, fotokópia stavebného povolenia, písomný záväzok

Poplatok:

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č. dverí 37

Vybavuje: Ľudmila Bujnovská

Predpis: Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Na stiahnutie:

 

 

Rozhodnutie k výrubu stromov

Doklady: 1. list vlastníctva, 2. kópia z pozemkovej mapy, 3. označenie stromov požadovaných na výrub v kópii pozemkovej mapy, 4. ak žiadateľ nie vlastníkom pozemku je potrebný písomný súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu, 5. stanovisko Štátnej ochrany prírody SR, regionálnej správy ochrany prírody a krajiny Prešov, Hlavná 93, 080 01 Prešov

Správny poplatok: fyzická osoba : 6,5 eura, právnická osoba : 66 eur

Miesto: Budova MKS, kancelária OcÚ, poschodie, č. dverí 37

Vybavuje: starosta obce, Ľudmila Bujnovská

Predpis: Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Na stiahnutie:
V zmysle platného zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny § 47 ods. 4 súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje :

A/ na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo

B/ pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu alebo

C/ pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo

D/ ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov / napr. zákon o vodách, zákon o dráhach a pod./ alebo

E/ na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný alebo

F/ ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody alebo

G/ na stromy s obvodom do 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou ak rastú v súkromných záhradách

Na stiahnutie

Daň z nehnuteľností

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - FO Stiahnuté: 298x | 13.04.2015

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - PO Stiahnuté: 320x | 13.04.2015

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 300x | 13.04.2015

Poučenie Stiahnuté: 308x | 13.04.2015

Stavba slúžiaca na viaceré účely Stiahnuté: 309x | 13.04.2015

Miestny poplatok za komunálny odpad

Oznámenie Stiahnuté: 326x | 13.04.2015

Stránka